Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2019

emsik
10:12
Reposted frombiesyfiodora biesyfiodora viaikari ikari
emsik
10:12
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaikari ikari

October 25 2018

emsik
21:34
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
emsik
21:32
9211 f8cf
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
emsik
21:32
0087 f2bb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
emsik
21:30
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
emsik
21:28
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaToshi Toshi
emsik
21:27
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaToshi Toshi
emsik
21:26
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaToshi Toshi
emsik
21:24
2897 e6d9 500
emsik
21:24
2896 771c 500
Reposted bywyswiechtanaikariMakeMePurrerqLuukkaImmortalysdudkuoskiTamahlpwgjanuschytrus
emsik
17:47
7239 51f9 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
emsik
17:47
5253 fd3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
17:37
9887 2603
emsik
09:09
0597 01bb 500
Joanna Chmura
Reposted fromthereisnogod thereisnogod viasucznik sucznik
emsik
09:07
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
emsik
09:06
0089 9620
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
emsik
09:01
1861 8559 500
Reposted fromblubazaur blubazaur viasucznik sucznik
emsik
08:51
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza viacytaty cytaty

August 21 2018

emsik
22:34
4502 83a1
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl